2017-09-25

Zarządzający i Organy Spółki

Zarządzający strefą uprawniony jest do udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze strefy i deklaruje pełną pomoc w zakresie uzyskania wszelkich zezwoleń prawno-administracyjnych. Na potrzeby inwestorów podejmujących działalność w obszarze strefy Zarządzający prowadzi Bank Informacji skupiający firmy świadczące usługi wspomagające proces inwestowania. Zarządzającym strefą jest:

 

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000070790

REGON: 290914494

NIP: 664 17 78 096
Kapitał Zakładowy – 16 688 700 PLN opłacony w całości
Bank Pekao S.A. I O/Starachowice nr 64124022811111000031867025

 

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY – struktura głosów:
Skarb Państwa – 54,18 %,
INWESTSTAR S.A. – 38,81 %,
Gmina Starachowice – 6,89 %,
Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A. – 0,12 %

 

ZARZĄD:
Marcin Perz – Prezes Zarządu
Miłosz Pamuła – Wiceprezes Zarządu

 

RADA NADZORCZA:
Urszula Śreniawska – przewodnicząca
Franciszek Gaik– wiceprzewodniczący
Sławomir Wasilewski – sekretarz
Łukasz Wroński – członek
Zbigniew Krysiak – członek

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się